مسابقات بسکتبال جوانان

1397/3/6

قهرمانی تیم بسکتبال  نبوغ در سری مسابقات جوانان استان مرکزی.