مسابقات بسکتبال لیگ امید کشوری

1396/9/4

برد نبوغ مقابل هیات گیلان
نبوغ سرمایش اراک۵۹ 
هیات بسکتبال گیلان ۵۰